Search for person "Helmut Hullen"

EU Datenschutzgrundverordnung DSGVO & Open Source
45 min

EU Datenschutzgrundverordnung DSGVO & Open Source

Die EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ab 25. Mai 2018…