conference logo

Playlist "SDR PHY for OsmocomBB status update"

SDR PHY for OsmocomBB status update

Piotr Krysik and Vadim Yanitskiy